Представники Палати аудиторів і бухгалтерів України (ПАБУ, Спілка) подали до Міністерства фінансів України зауваження та пропозиції до проєктів нормативно-правових актів щодо атестації та безперервного навчання аудиторів, що були оприлюднені на офіційному сайті міністерства для обговорення. Винесені на громадське обговорення накази підготовлені на виконання вимог ч. 9 ст. 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Робоча група ПАБУ, що була створена для удосконалення цих документів і приведення їх у відповідність з професійними інтересами усіх представників професії, складалася із членів спілки, які мають відповідний досвід. Зокрема, зміни пропонується внести щодо порядку атестації аудиторів, щодо зарахування теоретичних знань, щодо безперервного професійного навчання аудиторів та стажування кандидатів в аудитори.

Щодо порядку атестації аудиторів

У частині атестації аудиторів неприпустимим вважається в нормативних документах, що розробляються відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», передбачати будь-які іспити, не визначені профільним законом. Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ч. 9 п. 9 ст. 19 до компетенції комісії з атестації належить прийняття рішення про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності. Жодна інша кваліфікація не може бути присвоєна Комісією з атестації, бо такі права у неї відсутні за зазначеним законом.

Щодо зарахування теоретичних знань

Щодо оцінки змісту освітньо-професійних програм (за потреби навчальних (робочих) програм) вимога є такою, що не може бути реалізована. Кандидат в аудитори може з високою ймовірністю не мати навчальних, а тим паче робочих програм. Такі програми навряд чи зможуть надати заклади освіти, у яких навчалися кандидати. Обсяг вивчення дисципліни можна встановити за випискою до диплому, а ось зміст програми вивчити не вважається можливим у більшості випадків. Кількість запропонованих для зарахування годин є завищеною, особливо в частині дисциплін юридичного спрямування.

Щодо безперервного професійного навчання аудиторів

Відповідно до п. 4 ст. 16 «Порядок формування та функціонування Ради нагляду» Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» серед повноважень Ради нагляду відсутнє повноваження затверджувати перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань. Оскільки згідно з п. 5 зазначеної ст. 16 повноваження Ради нагляду визначаються Законом та Статутом Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в межах повноважень, визначених законом, вважаємо приписи п. 5.7 цього Положення перевищенням повноважень Ради нагляду.

Відсутність конкретних вимог до методичного забезпечення ставить під сумнів доцільність його подання, оскільки Інспекція не має критеріїв оцінки такого методичного забезпечення, а, відповідно, підстав для прийняття рішень щодо його схвалення чи несхвалення.

Згідно з ч. 7 п. 9 ст. 19 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до компетенції Комісії з атестації належить формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів, тому встановлення додаткових, не передбачених Законом, вимог до професійних організації аудиторів та/або бухгалтерів, які мають намір проводити освітні заходи своїх членів, а також до аудиторських фірм, які мають намір проводити освітні заходи з навчання своїх співробітників за власними програмами, визнаними професійними організаціями – членами Міжнародної федерації бухгалтерів, є перевищенням повноважень Комісії з атестації.

Щодо стажування кандидатів в аудитори

Вважаємо доцільним стажування аудиторів розцінювати як трудові відносини відповідно до ст. 29 Закону «Про зайнятість населення». Для проходження стажування пропонується передбачити, що кандидат в аудитори має обирати суб’єкта аудиторської діяльності, що включений до Розділів Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» або «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». Пропонується доповнити посиланнями на розділи 3 і 4 Реєстру, оскільки саме в таких суб’єктах аудиторської діяльності можна отримати практичні знання щодо проведення аудиторських перевірок.