Всеукраїнська громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» (далі − ГС «ПАБУ», Спілка), одним із пріоритетів діяльності якої є сприяння удосконаленню системи бухгалтерського обліку й аудиту, підготувала і направила запит до Міністерства фінансів України щодо перегляду вимог до порядку звітування підприємств за МСФЗ, які виберуть датою переходу 01.01.2018, передбаченого листом Мінфіну «Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» №35210-06-5/37175 від 29.12.2017 року.

Зазначений лист викликав численні запитання у підприємств, які повинні вперше застосовувати МСФЗ для складання фінансової звітності, про що Спілку активно інформували її члени.

Міністерство фінансів України відреагувало на запит ГС «ПАБУ», роз'яснивши листом «Про подання та оприлюднення фінансової звітності» від 27.02.2018 № 35210-06-5/5570 суперечливі питання, пов'язані з порядком звітування за МСФЗ підприємствами, які обрали датою переходу на нові стандарти 01.01.2018 року.

Отже, підприємства, які відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., на виконання вимог пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, подають фінансову звітність за 2017 рік, складену згідно із вимогами НП(С)БО, а проміжна фінансова звітність, річна фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2018 рік складається та подається цими підприємствами також відповідно до вимог НП(С)БО.

Сподіваємося, що такі підприємства скористаються наданою можливістю своєчасно і якісно провести трансформаційні процедури, не відкладаючи їх на останній квартал 2018 року.  Для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності такі підприємства повинні трансформувати проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Починаючи з 01.01.2019 р. зазначені підприємства складатимуть проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ, а як порівняльну інформацію в проміжній фінансовій звітності, річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік вони повинні використати показники трансформованої відповідно до вимог МСФЗ фінансової звітності за 2018 рік.

Олена Харламова, Віце-президент Палати аудиторів і бухгалтерів України, член Аудиторської палати України, ректор Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів

Ми вдячні нашим членам за активну громадську позицію і підтримання професійної дискусії. Завдяки нашим спільним зусиллям нам вдалося отримати офіційне роз'яснення Мінфіну щодо особливостей переходу підприємств на МСФЗ, що сприятиме удосконаленню нормативно-правового поля і успішному веденню бізнесу. Наша Спілка продовжуватиме діалог з усіма зацікавленими сторонами і регуляторами, спрямований на позитивні зміни у сфері бухгалтерського обліку і аудиту.