Щоб отримати більш повне уявлення про стан бізнесу, його ефективність і майбутні перспективи, надзвичайно корисно оперувати також і нефінансовою інформацією та показниками, отриманими на її основі. Під нефінансовою інформацією мають на увазі будь-які дані, отримані із джерел, інакших, ніж фінансова звітність або облікові системи підприємства.

Слід зазначити, що нефінансові показники також мають певні потенційні недоліки та обмеження:

  • впровадження комплексної аналітичної системи потребує багато часу та коштів як на етапі розроблення, так і в процесі подальшого використання;
  • якщо використовують надто велику кількість показників для оцінки ефективності, можуть виникати протиріччя між окремими з них, а також конфлікти між коротко- й довгостроковими перспективами. Мають бути виставлені пріоритети й визначені взаємозв’язки між показниками, які аналізують;
  • необхідно, щоб усі працівники підприємства, а особливо керівний склад, чітко розуміли необхідність такої системи та сутність кожного показника, інакше виникатиме плутанина і витрачатиметься занадто багато часу на їх інтерпретацію;
  • є ризик, що одноразово налаштована система з часом втратить своє призначення та стане бюрократичним механізмом – працівники рахуватимуть показники, готуватимуть звіти, але це не приноситиме користі для управління. Цей аналітичний інструмент має бути гнучким, адаптуватися та змінюватися відповідно до актуальних потреб бізнесу.

Рішення про перехід на комплексну систему оцінки з використанням нефінансових показників має бути прийнято з урахуванням перелічених вище обмежень і тільки тоді, коли потенційні вигоди та перспективи від розширеної системи показників перевищують витрачені зусилля, час і кошти.

Фінансова звітність і показники, розраховані на її основі, завжди будуть першим та вагомим індикатором успіху або необхідності поліпшень для керівництва компанії. Для досягнення більшої ефективності доцільно не обмежуватися ними та орієнтацією на минуле, а розширювати діапазон знань про власний бізнес за допомогою нефінансової інформації й будувати його майбутнє, використовуючи різнобічний і комплексний підхід до аналізу та планування.

Фінансові й нефінансові показники ефективності слід аналізувати комплексно. Вони повинні коректно порівнюватися, обчислюватися у відношенні до правильної бази та в динаміці.